Patiëntenrechten & -plichten

Hier kan u volgende info vinden:

 • De rol van de vertegenwoordiger en de vertrouwenspersoon

 • Rechten en plichten

 • Toestemming geven om je gezondheidsgegevens te delen

 • Wet op de privacy

 • Filmen en fotograferen

 

Wat is de rol van de vertrouwenspersoon en/of vertegenwoordiger?

Als patiënt kan je een vertrouwenspersoon en/of een vertegenwoordiger aanduiden. Hieronder krij je duiding van het belang om dergelijke personen aan te duiden en wat het verschil is tussen de twee.

Vertrouwenspersoon

Je kan zelf een vertrouwenspersoon kiezen om jou bij te staan bij de uitoefening van een aantal van je patiëntenrechten. De vertrouwenspersoon kan geen beslissingen nemen in jouw plaats maar kan wel:

 • informatie samen met jou of in jouw plaats ontvangen, als jij dat wil. 
 • overleggen met de arts om je tegen je wil toch te informeren, in het belang van je gezondheid of die van anderen.
 • overleggen met de arts om bepaalde informatie niet mee te delen omdat dat volgens de arts je gezondheidstoestand zou schaden (de therapeutische exceptie). 
 • samen met jou of (na jouw toestemming) alleen je patiëntendossier inkijken of een afschrift vragen. Wanneer de vertrouwenspersoon zelf een zorgverstrekker is, heeft hij of zij ook recht op inzage in de persoonlijke notities van de zorgverstrekker in het dossier.
 • je bijstaan wanneer je een klacht indient over de zorgverstrekking.

Je kan de vertrouwenspersoon zowel formeel als informeel aanduiden. Informeel betekent dat je het meedeelt aan de zorgverstrekker, die dit noteert in je patiëntendossier. Zo'n informele aanduiding volstaat, tenzij je de vertrouwenspersoon ook wil toelaten alleen te handelen. In dat geval is een formele aanduiding nodig met de formulieren 'aanwijzing van een vertrouwenspersoon'. Je vult ze best in drievoud in: een exemplaar voor jezelf, één voor je vertrouwenspersoon en één voor je zorgverstrekker. 

Vertegenwoordiger

Je kan een vertegenwoordiger aanduiden voor het geval je zelf niet meer in staat zou zijn om je patiëntenrechten uit te oefenen, bijvoorbeeld wanneer je buiten bewustzijn bent. De aanduiding moet dus gebeuren wanneer je nog wilsbekwaam bent.

Een vertegenwoordiger moet formeel worden aangeduid via het formulier 'aanwijzing van een vertegenwoordiger'. Dit formulier vul je best in drievoud in: één exemplaar voor jezelf, één voor je vertrouwenspersoon en één voor je zorgverstrekker. 

Wat met minderjarigen?

Naast meerderjarigen die hun wil niet kunnen uiten omdat ze bijvoorbeeld in coma liggen, zijn ook meerderjarigen onder het statuut van verlengde minderjarigheid en onbekwaam verklaarde meerderjarigen niet in staat zelf hun rechten uit te oefenen. De uitoefening van hun rechten gebeurt door de ouders (vader en/of moeder) of de voogden. Die oefenen ook de rechten uit van minderjarige patiënten, tenzij de zorgverstrekker oordeelt dat ze in staat zijn hun belangen te beoordelen. In dat geval kunnen minderjarige patiënten hun rechten geheel of gedeeltelijk zelfstandig uitoefenen.

Het belang van een vertegenwoordiger

Een vertegenwoordiger kan al je patiëntenrechten uitoefenen. Hij of zij wordt verondersteld altijd jouw wil te vertolken en op te treden in jouw belang. De patiënten zelf worden altijd zoveel mogelijk betrokken bij de uitoefening van hun rechten.

Een zorgverstrekker moet in principe de wil van je vertegenwoordiger respecteren. Uitzonderingen kunnen alleen in overleg met alle betrokken collega’s om je belangen als patiënt te vrijwaren, een bedreiging van je leven af te wenden of een ernstige aantasting van je gezondheid te voorkomen. Noch je vertegenwoordiger, noch de zorgverstrekker kunnen echter ingaan tegen je negatieve wilsverklaring.

Wat als je geen vertegenwoordiger hebt aangeduid?

Heb je geen formele vertegenwoordiger aangeduid en is er evenmin een bewindvoerder voor je aangesteld, dan voorziet de wet in een vaste volgorde van informele vertegenwoordigers. De rechten worden uitgeoefend in dalende volgorde door:

 • de samenwonende echtgenoot of de wettelijke of feitelijk samenwonende partner
 • een meerderjarig kind
 • een ouder
 • een meerderjarige broer of zus.

Als ook deze personen ontbreken of geen vertegenwoordiging wensen op te nemen dan kan de zorgverstrekker, na overleg met collega’s, je belangen behartigen en een beslissing in het belang van je gezondheidstoestand nemen. Dit laatste is ook het geval als er tussen de familieleden onenigheid bestaat over de te nemen beslissing.

De formele vertegenwoordiger heeft voorrang op de informele vertegenwoordiger.

Rechten en plichten

Tijdens uw behandeling in het ziekenhuis komt u in contact met veel verschillende zorgverleners. Van onze medewerkers mag u verwachten dat zij hun best doen om u een deskundige behandeling en een goede verzorging te geven.

Welke zijn uw patiëntenrechten?

U hebt recht:

- op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar;

- op informatie over de gezondheidstoestand;

- op kwaliteitsvolle dienstverstrekking;

- om vrij en geïnformeerd toe te stemmen in de behandeling;

- op inzage / afschrift van het patiëntendossier;

- op bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

- om een klacht neer te leggen bij een ombudsdienst;

- pijnbestrijding

Wat verwachten wij van u als patiënt?

U geeft juiste informatie over uw identiteit.

U verleent uw medewerking.

U betaalt voor uw behandeling.

U behandelt materialen met zorg.

U leeft de huisregels na.

U respecteert de zorgverleners en de medepatiënt.

U draagt steeds uw identificatiebandje en dit tot op het moment dat u het ziekenhuis mag verlaten.

Voor verdere info kan u terecht op www.patientenrechten.be.

 

Folder ombudsdienst sjki

folder ombudsdienst sjki

Toestemming geven om je gezondheidsgegevens elektronisch te delen.

Meer info omtrent je toestemming geven kan je bekijken op volgende link

https://www.youtube.com/watch?v=lyJQfE7pkJA

Wet op de privacy

De Sint Jozefskliniek is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in uw patiëntendossier binnen SJKI bijgehouden worden voor doeleinden van preventieve geneeskunde of medische diagnose, het verstrekken van zorg of behandelingen.

De nieuwe Europese privacywet - de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” , ook GDPR (General Data Protection Registration) genoemd, is vanaf  25 mei 2018 van toepassing. 

De nieuwe privacywetgeving voorziet in een nieuwe figuur, met name de functionaris voor gegevensbescherming, ook wel de Data Protection Officer (DPO) genoemd. De functionaris voor gegevensbescherming ziet toe op de gegevensverwerkingen binnen de organisatie. Hebt u vragen omtrent de regelgeving en de verwerking van uw persoonsgegevens stuur dan een mail naar volgend e-mailadres:  dpo@sjki.be

U hebt recht op toegang tot en op verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die binnen SJKI verwerkt worden. Hiervoor kan u contact opnemen met de inschrijvingsdienst. (tel 051 33 40 34)

Verdere informatie over de bepaling van de wet op de privacy en het reglement dat binnen het ziekenhuis is uitgewerkt, kunt u inkijken op de inschrijvingsdienst of nalezen in het privacyreglement voor patiënten.

privacyreglement voor patiënten

Privacyreglement voor patiënten

Filmen en fotograferen in SJKI

Om de privacy van patiënten, bezoekers en zorgverleners, … te respecteren en de zorgverlening niet in het gedrang te brengen, zijn er regels voor het maken van foto’s, film- en geluidsopnames.

Als een patiënt of een bezoeker een medische handeling wil fotograferen of filmen, moet hij of zij de toestemming vragen aan de arts of andere zorgverstrekker. U mag geen foto’s maken van personeelsbadges, panelen of schermen met foto’s van patiënten of medewerkers.

U mag ook niet zomaar artsen of medewerkers fotograferen of filmen. U vraagt toestemming aan de betrokken persoon. Mondelinge toestemming van de medewerker volstaat.

U mag foto’s, film- en geluidsopnames maken van uzelf in het ziekenhuis maar zorg er voor  dat er geen andere patiënten mee opstaan, tenzij ze je hun uitdrukkelijke toestemming geven.

U gebruikt het beeldmateriaal enkel voor datgene waarvoor u toestemming kreeg. Dit geldt ook voor het delen van het beeldmateriaal (vb. via sociale media).