Rechtsverhoudingen

Wij streven ernaar om u steeds de zo best mogelijke zorgverlening te verschaffen. Soms kan er toch iets fout lopen waardoor uw rechten als patiënt geschonden kunnen worden en u een klacht wenst in te dienen.          

Het ziekenhuis is aansprakelijk voor alle beroepsbeoefenaars die in het ziekenhuis werken. Dit wordt de centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis genoemd. Dit betekent dat u een klacht tegen een beroepsbeoefenaar kunt indienen bij één centraal punt, namelijk het ziekenhuis. De wet geeft het ziekenhuis evenwel de mogelijkheid om zijn centrale aansprakelijkheid in welbepaalde gevallen uit te sluiten. Het ziekenhuis dient u dan vóór de tussenkomst van de beroepsbeoefenaar, schriftelijk mee te delen dat het niet aansprakelijk is voor de tekortkomingen van deze beroepsbeoefenaar(s). Dit heeft tot gevolg dat u uw klacht moet indienen bij de beroepsbeoefenaar waarvan u oordeelt dat deze een tekortkoming heeft begaan en niet bij het ziekenhuis. De patiënt of zijn vertegenwoordiger kan het statuut van een individuele arts consulteren voorafgaand aan elke consultatie bij de betrokken arts of aan de inschrijvingsdienst.

Hieronder vindt u de informatie over de rechtsverhouding ziekenhuis - beroepsbeoefenaars, evenals de vermelding of het ziekenhuis zijn aansprakelijkheid al of niet uitsluit voor die beroepsbeoefenaar(s).