Andere kwaliteitslabels

Erkenning

De Vlaamse overheid is bevoegd voor de programmatie, het toezicht en de erkenning van de algemene ziekenhuizen in Vlaanderen en Brussel. 

Meer info op https://www.vlaanderen.be/erkenning-van-algemene-ziekenhuizen

Zorginspectie

Tijdens het nalevingstoezicht toetst de Vlaamse zorginspectie de werking van het ziekenhuis af aan het eisenkader van een specifiek zorgdomein dat is ingedeeld in een aantal thema’s: veilige zorg, gestandaardiseerde zorg, hygiëne, communicatie, personeel. Vaststellingen gebeuren door gesprekken met medewerkers en patiënten, controles van zorgdossiers en observaties.

Per thema zijn knipperlichten vastgelegd. Knipperlichten zijn vaststellingen die een ernstig risico voor de patiëntveiligheid inhouden. Zorginspectie maakt een onderscheid tussen rode en oranje knipperlichten. Bij een rood knipperlicht gebeurt automatisch een nieuwe onaangekondigde inspectie van het thema waarbinnen het knipperlicht werd vastgesteld. Oranje knipperlichten leiden tot een tweede inspectie wanneer er binnen eenzelfde thema twee of meer knipperlichten zijn. De inspectieverslagen geven de knipperlichten mee zodat het ziekenhuis gericht aan de slag kan met zijn verbeterpunten.

De verslagen tonen onze resultaten van het nalevingstoezicht op zorgtrajecten

Verslagen

Inspectieverslag internistisch zorgtraject (2015)

Inspectieverslag cardiaal zorgtraject (2019)

Inspectieverslag internistisch en chirurgisch zorgtraject (2019)

Inspectieverslag internistisch en chirurgisch zorgtraject, check 2 (2019)

Bekijk onze cijfers op www.zorgkwaliteit.be

Accreditatie

Binnen SJKI zitten we in een voorbereidingstraject naar een JCI-accreditatie waarbij we al onze (zorg)processen willen laten aftoetsen aan de hoogste kwaliteitseisen.

Joint Commission International

De internationale organisatie Joint Commission International (JCI) evalueert of ziekenhuizen voldoen aan haar strenge internationale verwachtingen inzake kwaliteit en veiligheid. Hiervoor hanteren ze een lijst van 350 standaarden die overeenkomen met ongeveer 1100 meetpunten. Deze meetpunten worden tijdens de audit gescoord, met 3 opties: ‘niet voldaan’, ‘gedeeltelijk voldaan’ of ‘volledig voldaan’. Bij voldoende hoge score, krijgt het ziekenhuis een JCI-label voor een periode van drie jaar, daarna vindt een nieuwe audit plaats. De standaarden worden regelmatig geactualiseerd en verfijnd.