Klachten, verbetersuggesties en incidenten

Klachten, verbetersuggesties en incidenten

  • Wat is een klacht?
  • Wat is een verbetersuggestie
  • Wie is de contactpersoon?
  • Hoe verloopt de klachtenprocedure?

Wat is een klacht?

Een klacht is een niet-anonieme uiting van ongenoegen of ontevredenheid over het zorgproces of de zorgomkadering van patiënten in het ziekenhuis. 

Je hebt bij een klacht concrete verwachtingen t.a.v. ons ziekenhuis en/of onze medewerkers. 

Wat is een verbetersuggestie?

Je kan ook rechtstreeks een verbetersuggestie of een bezorgdheid over patiëntveiligheid en kwaliteit doorgeven. Het kan daarbij gaan om vragen zoals:

  • Wat kan het comfort van de patiënt tijdens het verblijf verbeteren?
  • Wat kan helpen om de informatiedoorstroming door het ziekenhuis en naar de huisarts te verbeteren?
  • Wat kan de veiligheid van de zorg binnen het ziekenhuis verhogen om incidenten te vermijden?

Wie is de contactpersoon?

Richt je voor het indienen van een verbetersuggestie tot onze dienst kwaliteit.

Je kan desgewenst ook een bezorgdheid over patiëntveiligheid en kwaliteit doorgeven aan deze organisatie op het e-mailadres jciaccreditation@jcrinc.com en aan de verantwoordelijke binnen de directie van SJKI.

Hoe behandelen we een verbetersuggestie?

Alle verbetersuggesties worden intern besproken en geëvalueerd i.f.v. haalbaarheid en meerwaarde voor de patiënt.

In de mate van het mogelijke trachten wij je ook feedback te bezorgen nadat je een verbetersuggestie meldde, zonder ons daarbij evenwel te engageren om deze verbetersuggestie ook door te voeren.

Incidenten

Wat is een incident

Een incident is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid of zou kunnen leiden.

Wie is de contactpersoon

Denk je zelf bij een incident betrokken te zijn? Breng dan zeker je zorgverstrekker hiervan op de hoogte of neem contact op met de dienst kwaliteit.

Hoe behandelen we een incident?

Mochten er, ondanks alle goede zorg, toch incidenten of bijna-incidenten plaatsvinden, dan gaan we hier zeer nauwgezet mee om.

We beschikken intern over een meldingssysteem van alle incidenten of bijna-incidenten waarbij de veiligheid van de patiënt in het gedrang kwam. Deze meldingen vormen een belangrijke pijler om verbeteracties op te zetten op het vlak van patiëntveiligheid. Meldingen gebeuren in een sfeer van vertrouwen waarbij we focussen op het zoeken naar manieren om dergelijke incidenten in de toekomst te vermijden.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de uitkomsten van het onderzoek? Je behandelend arts kan een persoonlijk gesprek met je inplannen.

Heb je als patiënt concrete verwachtingen t.a.v. het ziekenhuis en/of zijn medewerkers over incidenten waarbij je betrokken partij bent? Richt je tot de ombudsdienst.

Dergelijk incident wordt dan als klacht beschouwd.