Vroegtijdige zorgplanning

Wat is vroegtijdige zorgplanning? 

Nadenken en beslissingen nemen over uw huidige en toekomstige zorg en behandeling, noemen we vroegtijdige zorgplanning. Dat doet u samen met uw naasten, uw behandelende arts en het zorgteam rond u. Het is belangrijk om uw persoonlijke noden en behandelwensen tijdig te bespreken. Het palliatief supportteam kan u daarbij helpen als u dat wenst.

Wanneer starten met vroegtijdige zorgplanning?

In de praktijk gebeurt vroegtijdige zorgplanning meestal als u geconfronteerd wordt met een ernstige diagnose of als u op een bepaald moment in uw ziekteproces keuzes moet maken. U kunt er echter ook mee starten als u gezond bent, bijvoorbeeld door er samen met uw huisarts of uw behandelende arts over te spreken. 

Praten met uw omgeving over vroegtijdige zorgplanning

Spreek over uw wensen met uw naasten. Zij spelen immers een belangrijke rol als u wilsonbekwaam zou worden. Hebt u twijfels over hoe u dat het beste aanpakt? Uw palliatief supportteam kan u advies geven. Concrete afspraken worden altijd besproken met uw behandelende arts of huisarts.

Hoe kunt u aan vroegtijdige zorgplanning doen?

  • Mondeling: overeenkomstig de wet op de patiëntenrechten van 2002 moet u uw toestemming geven voordat een arts een behandeling kan starten. U kan een behandeling weigeren. Spreek over uw huidige en toekomstige zorg- en behandelwensen met uw zorgverleners. Zij zullen ze noteren in uw elektronisch medisch dossier.
  • Schriftelijk: U kan documenten opstellen voor het geval u op een bepaald moment niet meer in staat bent om zelf mee te beslissen. Het opschrijven van uw wil noemt men een wilsverklaring. Als u op voorhand niet gesproken hebt met uw behandelende arts over uw wensen of geen wilsverklaring hebt opgemaakt, en u dus geen aangestelde vertegenwoordiger hebt, zal de behandelende arts in het geval u wilsonbekwaam wordt praten met uw naasten over medische beslissingen. ‘Naasten’ worden opgedeeld in een wettelijke volgorde (cascadesysteem): als eerste de bewindvoerder (als die er is), daarna uw samenwonende partner, uw meerderjarig kind, uw ouders, uw meerderjarige broer of zus, de betrokken beroepsbeoefenaar na interprofessioneel overleg.

Hoe kan u uw wensen laten opnemen in uw medisch dossier?

Geef uw wilsverklaringen aan uw behandelende arts, die zorgt ervoor dat ze in uw elektronisch dossier worden gescand.

De originele documenten houdt u het beste zelf bij. Maak de wilsverklaring in voldoende exemplaren op, zodat u ze kan bezorgen aan belangrijke zorgpartners (familieleden, huisarts, ziekenhuis, woonzorgcentrum). De wilsverklaring over euthanasie kunt u ook laten registreren bij uw gemeentebestuur, maar dat is niet verplicht.

Hoe kan u uw wensen vertalen naar uw medisch zorgplan?

Wat in uw wilsverklaring staat en wat u samen mondeling bespreekt, vertaalt de arts naar een medisch beleid, waarin staat wat wel en niet meer zal worden gedaan in uw behandeling. In uw medisch dossier staat dan een codering over therapiebeperking. Dat is een belangrijke code, opgesteld door uw behandelende arts, waarin staat welke behandelingen wel of niet meer worden gedaan. Meer info kan u vinden onder DNR.

Uw wensen aanpassen?

Vroegtijdige zorgplanning is geen eenmalig gesprek, of geen eenmalig neerschrijven van uw wensen en noden. Als u in de loop van de behandeling of in de loop van uw levenstraject een andere invulling wil geven aan uw toekomstige zorg- en behandelwensen, aarzel dan niet om daarover opnieuw te praten met uw arts of een andere zorgverlener. Afspraken kunnen dan worden herzien of veranderd.

Meer informatie?

Lees meer over vroegtijdige zorgplanning.