SEL

Het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders binnen een bepaalde zorgregio.

Het doel van een SEL is de kwaliteit van de zorg rond de individuele patiënt binnen zijn regio te optimaliseren. De kern is samenwerking, afstemming van zorg, multidisciplinair overleg, interprofessionele vorming, goede praktijkvoorbeelden, zorg rond opname en ontslag, informatievoorziening,... Er worden ook regelmatig specifieke projecten opgestart die de samenwerking met de eerste lijn kunnen verbeteren ten einde de zorg aan de oudere zorgvrager te optimaliseren.

De sociale dienst zetelt samen met een lid van de directie in de algemene vergadering van het SEL.

Binnen deze regio werkt het SEL met Lokale Antennepunten (LAS) om de werking van het SEL dichter bij de lokale zorgaanbieders (artsen, thuisverpleegkundigen, diensten gezinszorg, kinesitherapeuten, maatschappelijk werkers, …) te brengen. Het is een  ontmoetingsplatform met als doel  elkaar (en elkaars werking) leren kennen, informatie uitwisselen, de samenwerkingen rond de thuiszorg en eerstelijn versterken, projecten opzetten.....

De sociale dienst neemt deel aan deze overlegmomenten.